282/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet

Közigazgatás-szervező alapképzési szak 2016/2017. tanév


SZAKFELELŐS: Dr. habil Budai Balázs Benjámin


1. Az alapképzési szak megnevezése: közigazgatás-szervező (Public Administration Manager)


2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)

– választható szakirányok:

a) általános igazgatási;

b) nemzetközi közigazgatási;

c) adóigazgatási;

– választható szakirányok angolul:

a) General Administration;

b) International Public Administration;

c) Tax Administration;

–  szakképzettség:

a) közigazgatás-szervező, általános igazgatási szakirányon;

b) közigazgatás-szervező, nemzetközi közigazgatási szakirányon;

c) közigazgatás-szervező, adóigazgatási szakirányon;

– szakképzettség angolul:

a) Public Administration Manager with Specialisation in General Administration;

b) Public Administration Manager with Specialisation in International Public Administration;

c) Public Administration Manager with Specialisation in Tax Administration.


3. Képzési terület: államtudományi


4. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: államtudományi és közigazgatási


5. A képzési idő félévekben: 6 félév


6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

6.1. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási területen belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 30 kredit

6.2. A differenciált szakmai ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 30 kredit

6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit

6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 50 kredit

6.6. Intézményen kívüli gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: 10 kredit


7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan közigazgatás-szervező képesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik elhivatottsággal és tudatosan készülnek a közszolgálati tisztviselői életpályára, illetve a közszolgálaton belüli karrierjük fejlesztésére.

7.1. A közigazgatás-szervező képes az állami működés valamennyi területén, különösen a közigazgatásban

– hivatástudattal szolgálni a közjót és a közérdeket,

– közigazgatási stratégiák értelmezésére és érvényesítésére,

– a hatósági jogalkalmazásra és jogérvényesítésre,

– közigazgatási feladat-ellátás szervezésére és végrehajtására,

– közigazgatási folyamatok szervezésére és továbbfejlesztésére,

– alkalmazkodni a közigazgatási karrier utak, munkakörcsaládok és feladatkataszterek követelményeihez,

– az alapvető államháztartási (így különösen a költségvetés-tervezési, gazdálkodási, pénzügyi) feladatokban történő részvételre,

– szervezetszabályozási feladat ellátására,

– szervezetirányítási, felügyeleti és ellenőrzési tevékenység végzésére,

– személyzetigazgatási és személyzeti politikai feladatokban történő közreműködésre,

– közszolgálati nemzetközi kapcsolatban történő feladatellátására,

– hatékony közszolgálati kommunikációra, valamint

– a „közös közszolgálati ismeretek” elsajátításával ismeri és érti a rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági szakterületek felépítését, szabályozását, működését.

7.2. A képzés a közszféra számára olyan szakembereket biztosít, akik

– a közigazgatás alkotmányos meghatározottságának és a kor követelményeinek megfelelő tudással és megfelelő színvonalú műveltséggel rendelkeznek, amely a közigazgatás működésének megértésén keresztül nemcsak képessé, hanem méltóvá teszi őket a haza és a közérdek szolgálatára,

– gyakorlatorientált ismereteket szereztek, amelyek birtokában képesek az adminisztráció bármely szakterületén az adott terület specialitásaihoz alkalmazkodva rövid időn belül hatékony munkát végezni,

– elméleti, tudományos alapozó (pl. államelmélet, államtudományi, alkotmányjogi, államszervezeti) ismeretek birtokában vannak, amelyek lehetővé teszik számukra a közigazgatás-tudományi mestertanulmányok folytatását, valamint hosszabb távon és tudományos érdeklődés esetén a doktori tanulmányok megkezdését,

– felsőfokú szakmai alapismereteket szereznek, amelyekre építve képesek eredményesen részt venni a közszolgálati továbbképzésben és így könnyen mobilizálhatók a közszektorban,

– szervezői és vezetői ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek, amelyek segítségével bekapcsolódhatnak a közszolgálati vezetőképzésbe.

7.3. Az alapfokozat birtokában a közigazgatás-szervezők képesek:

– érdemi munkát végezni a közhatalom gyakorlását megvalósító, valamint a közszolgáltatások biztosításában közreműködő állami és nem állami szerveknél,

– a demokratikusan választott vezetők közhatalom gyakorlása során hozott döntéseinek önálló végrehajtására, igazodva a társadalmi-gazdasági környezet változásaihoz,

– a vezetői döntések előkészítésére és a döntéshozatali eljárásban való aktív részvételre,

– az emberi erőforrás-gazdálkodással, az életpálya-tervezéssel, valamint a közszolgálatban működtetett személyzeti rendszerekkel kapcsolatos alapvető feladatok ellátására,

– a jó állam, a jó kormányzás és a jó közigazgatás elveinek és célkitűzéseinek érvényre juttatására,

– az Alaptörvényből és az európai uniós szabályokból fakadó elvárásoknak megfelelően együttműködni és kommunikálni a lakossággal,

– szolgáltató, ügyfélbarát magatartással a közigazgatást közelíteni a polgárokhoz.


8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):

8.1. alapozó ismeretek: 20–40 kredit

– alkotmánytörténeti- és közigazgatás-történeti ismeretek,

– államtani alapismeretek,

– alkotmányjogi ismeretek,

– társadalomelméleti és szociológiai alapismeretek,

– közgazdasági ismeretek,

– közpolitikai ismeretek,

– közpénzügyi alapismeretek,

– nemzetpolitika,

– közigazgatástani ismeretek,

– közigazgatás-szervezés,

– rendészetelmélet és a rendészeti eszközrendszer,

– hadelmélet és katonai műveletek,

– vezetés- és szervezéselmélet,

– általános politológiai ismeretek.

8.2. szakmai törzsanyag: 70–90 kredit

– államszervezet és a közigazgatási szervezetrendszer,

– közfeladatok és közigazgatási funkciók,

– közigazgatási földrajz, urbanisztika, önkormányzati ismeretek,

– a közigazgatás működése és általános közigazgatási jog,

– közigazgatási eljárások és hatósági eljárásjog,

– közigazgatási feladatrendszer és szakigazgatási alapismeretek,

– közszolgálati munkajog, közszolgálati életpályák és humánerőforrás-gazdálkodás,

– statisztikai ismeretek,

– polgári jogi alapismeretek,

– államháztartási, számviteli ismeretek,

– nemzetközi közjogi és európai uniós alapismeretek,

– katasztrófavédelmi ismeretek,

– közigazgatási informatika és információs rendszerismeret,

– közigazgatási büntetőjog,

– közszolgálati logisztika,

– nemzetbiztonsági tanulmányok,

– közös közszolgálati gyakorlat,

– integritás a közszolgálatban és hivatásetika, kommunikáció.

8.3. differenciált szakmai ismeretek: 30–40 kredit

a) általános igazgatási szakon:

– alapjogvédelem a közszolgálatban,

– szakigazgatási ismeretek,

– közigazgatási jogérvényesítési és jogvédelmi ismeretek (közigazgatási bíráskodás),

– e-közszolgálati ismeretek,

– emberi erőforrás gazdálkodási ismeretek,

– államháztartási ellenőrzési ismeretek,

– szociálpszichológiai ismeretek,

– támogatásszervezési (projektmenedzsment) ismeretek,

– szaknyelvi ismeretek.

b) nemzetközi közigazgatási szakirány:

– nemzetközi szervezetekre vonatkozó ismeretek,

– Európai Unió intézményrendszere és közpolitikái,

– magyar külpolitikai és külszolgálati ismeretek,

– Európai Unió jogrendszere,

– külügyi igazgatási ismeretek,

– emberi és kisebbségi jogok,

– regionális tanulmányok,

– nemzetközi és európai uniós pénzügytani ismeretek,

– szaknyelvi ismeretek.

c) adóigazgatási szakirány:

– adó- és vámjogi alapismeretek,

– adóztatási ismeretek, az adóztatás intézményi struktúrája,

– nemzetközi és EU-s adójogi, adóztatási ismeretek,

– adóellenőrzési alapismeretek,

– szankciórendszer, jogorvoslat, jogérvényesítés,

– szolgáltatás az adóigazgatásban, ügyfélkapcsolati alapismeretek,

– e-közigazgatás, e-ügyintézés az adóigazgatásban,

– adatok, adatfelhasználás, adatbiztonság és kockázatelemzés az adóigazgatásban,

– szaknyelvi ismeretek.


9. Szakmai gyakorlat: 10 kredit

Az oklevél megszerzésének feltétele legalább 10 hét mentorált közszolgálati szakmai gyakorlat elvégzése.

10. Idegennyelvi követelmények:

Az általános igazgatási és adóigazgatási szakirányon az alapfokozat megszerzéséhez az Európai Unió valamely hivatalos idegen nyelvén egy államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy okirat megszerzése szükséges. A nemzetközi közigazgatási szakirányon az alapfokozat megszerzéséhez az Európai Unió valamely hivatalos idegen nyelvén egy államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, okirat vagy legalább középfokú (B2) komplex típusú közigazgatási szaknyelvi nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat szükséges