Közigazgatási Jogi Tanszék
 

Tanszékvezető: Dr. Temesi István, egyetemi docens
 

A Közigazgatási Jogi Tanszék 2013.-ban létesült a Közigazgatástudományi Karon. A Tanszék oktatási profilját részben a közigazgatás-tudomány bevezető jellegű elméleti ismeretei alkotják, részben a közigazgatás működésében meghatározó jelentőségű jogág, a közigazgatási jog ismeretanyaga adja, azon belül az általános rész és az eljárásjog. A Közigazgatási Jogi Tanszék alapképzésen jelenleg a Közigazgatás Alapintézményei, Közigazgatási Jog és a Közigazgatási Eljárás tantárgyak, mesterszakon a Közigazgatáselmélet kötelező tantárgyak oktatását látja el. A mesterszakon oktatott Közigazgatási Bíráskodás tantárgy kötelezően választható.

A Közigazgatás Szervezete és Funkciói tantárgy 2013 szeptemberétől szerepel a közös egyetemi modul részeként, ezért ettől kezdve valamennyi hivatásrend felé Tanszékünk látja el ennek a közigazgatási jogi tárgyú kurzusnak az oktatását a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Tárgyaink oktatásának elsődleges feladata, hogy megismertesse a hallgatókat a közigazgatás szervezetével, funkcióival és személyi állományával kapcsolatos alapvető ismereteket, valamint a közigazgatás működésében meghatározó közigazgatási anyagi és eljárásjogi ismereteket.

A Közigazgatási Jogi Tanszék oktatói pályájuk során elméleti munkásságuk mellet egyben gyakorló jogászként is dolgoztak vagy dolgoznak, ami lehetőséget biztosít arra, hogy a közigazgatási jog oktatásában az elméleti kérdések mellett a praktikum is kiemelt figyelmet kapjon.

A Tanszék mellett tudományos diákkör működik a közigazgatási jog iránt érdeklődő hallgatók aktív részvételével.

 

Alkotmányjogi Tanszék
 

Tanszékvezető: Dr. Imre Miklós, egyetemi docens

Az Alkotmányjogi Tanszék alapképzésen jelenleg a Magyar Alkotmányjog I. és II. tantárgyak, mesterszakon az Alkotmányjogi és önkormányzati alapismeretek elnevezésű kötelező tárgyak oktatását látja el. A Magyar Alkotmányjog I. és II. tantárgyak 2013 szeptemberétől Alkotmányjog és Az állam szervezete címmel szerepelnek a közös egyetemi modul részeként, azaz ettől kezdve valamennyi hivatásrend felé Tanszékünk látja el ezen alkotmányjogi tárgyú kurzusok oktatását a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Tárgyaink oktatásának elsődleges feladata, hogy megismertesse a hallgatókat az alkotmányos állam alapvető követelményeivel, az államhatalom gyakorlásának legfontosabb szervezeti és működési elveivel, a jog és a jogrend fogalmával, a jogállamiság tartalmi elemeivel, a jogforrási rendszer elvi és gyakorlati kérdéseivel, az állampolgárság témakörével, az alapvető jogokkal és kötelességekkel, továbbá Magyarország államszervezetének működésével.
A Tanszék oktatói az alkotmányjog területét régóta művelő – valamennyien tudományos fokozattal rendelkező – elméleti és gyakorlati szakemberek. Fő kutatási irányuk alapvetően szerteágazóak, megtalálható közöttük nemzeti és európai alkotmányos identitás, a „jó állam” témaköre államelméleti megközelítésben, a kormányzati működés egyes elemei, a választójog, választási rendszerek, választási eljárás, a bíróságok, az igazságszolgáltatás alapelvei, vagy az államfő úgy, mint az alapvető jogok terén pl. a tulajdon alapjogi védelme.
Munkatársaink az elméleti ismereteken túl az alkotmányjogi praktikum átadására is törekszenek. Ennek érdekében főállású oktatóink mellett az alkotmányjogban jártas gyakorlati szakemberek is aktív szerepet vállalnak a Tanszék kötelező és szabadon választható tantárgyainak oktatásában.
Tanszékünk mellett aktív tudományos diákkör működik, melynek keretében intézménylátogatásokkal, szakmai programokkal, valamit a hallgatók kutatómunkába történő bevonásával igyekszünk elősegíteni az intenzív alkotmányjogi szakmai és tudományos életet Karunkon. A tudományos diákkörhöz csatlakozni szándékozókat várjuk az e-mail címen.

 

Európai és Összehasonlító Közjogi Tanszék
 

Mb. tanszékvezető: Dr. Halász Iván, egyetemi docens
 

A Közjogi Intézet szerves részét képező Európai és Összehasonlító Közjogi Tanszék 2013-ben alakult meg az Európai és Összehasonlító Közigazgatási Szakcsoport bázisán.  A tanszék célja az alapszakos és mesterszakos összehasonlító jellegű közjogi tárgyak oktatása, valamint az ez irányú kutatások gondozása. A kutatások során a kézenfekvő általános európai hangsúlyok mellett megjelennek az egyetemes szempontok, és külön figyelem irányul a Magyarországgal szomszédos államokra, a meghatározó angolszász országokra, valamint a BRICS csoport tagjaira. A tanszék törekszik a jogi komparatisztika elméleti megalapozására és az alkalmazott módszerek átfogó kutatására is. A téma iránt érdeklődő hallgatók munkáját a tanszék mellett működő tudományos diákkör fogja át.