Hallgatóknak

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

A kar által meghirdetett szakokra az általános felvételi feltételek vonatkoznak, kivéve az államtudományi és a közigazgatási mesterszak esetében. Az államtudományi képzésnél pályaalkalmassági, a közigazgatási, illetve közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szakokon motivációs beszélgetés van, amelyeken jelentkező pálya iránti elkötelezettségét, közéleti tájékozottságát, a diploma jövőbeni hasznosulási lehetőségét vizsgálja a bizottság.

 A nappali munkarendű hallgatók jelentős része támogatott formában, az egyetemmel kötött közszolgálati ösztöndíjszerződés keretében folytatja tanulmányait.

 

NYELVI KÖVETELMÉNYEK

A oklevél megszerzéséhez szükséges idegennyelvi kritériumok képzésenként eltérőek.

 

ISKOLAI TANULÁS ÉS PÁLYASEGÍTÉS

A tanszéki tudományos munka keretében szerveződő diákkörök és szakkollégiumok mellett hallgatói mentori program is segíti a tanulást. Az alapképzési szakon tíz hét, a mesterképzési szakon hat hét, az államtudományi osztatlan mesterképzési szakon pedig tizenkét hét kötelező szakmai gyakorlatot kell teljesíteni, amelyet a hallgatók elsősorban állami, azon belül államigazgatási vagy önkormányzati szerveknél tölthetnek el.

Az egyetem szakmai együttműködési kapcsolatot tart fenn minisztériumokkal, kormány- és járási hivatalokkal, önkormányzatokkal, illetve más kiemelt államhatalmi és államigazgatási intézményekkel (Országgyűlés, Nemzeti Választási Bizottság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Állami Számvevőszék, Magyar Nemzeti Bank, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Magyar Államkincstár, bíróságok, ügyészségek), amely a végzett hallgatók államigazgatási térbe történő integrációját segíti. A karriertámogatás célja, hogy a hallgatók számára szakmai gyakorlati helyet, munkalehetőséget és egyéb elhelyezkedési lehetőségeket kutasson fel a hazai munkaerőpiacon. A szakmai gyakorlat külföldön történő teljesítésére pedig a karon különféle mobilitási programok (például az Erasmus-program) is elérhetők.

 

TEHETSÉGGONDOZÁS

A kar rendkívül eredményes tudományos diákköri tevékenységet folytat, amelybe bárki bekapcsolódhat. A kétévente megrendezendő Országos Tudományos Diákköri Konferencián a hallgatók rendszerint kiváló eredményeket érnek el. Az egyetemen több szakkollégium is működik, amelyek szellemi és közösségi műhelyként segítik az elhivatott és motivált hallgatók fejlődését. Az Államtudományi és Közigazgatási Karon ezt a szerepet az Ostrakon és a Magyary Zoltán szakkollégiumok töltik be.

 

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

A magyar közigazgatásban felsőfokú végzettséggel rendelkezők közel egyharmada az ÁKK-n, illetve előd intézményeiben szerzett diplomát. Ez azt bizonyítja, hogy a közigazgatás- szervezői képzés jó esélyeket kínál a munkaerőpiacon. Az itt végzett hallgatók elsősorban az államigazgatásban (minisztériumok, megyei kormányhivatalok, járási hivatalok, költségvetési szervek) és az önkormányzati igazgatásban helyezkedhetnek el többnyire. Sokan a szakmai gyakorlatot biztosító szervnél kapnak állást. A közigazgatási mesterképzési szakon végzett hallgatók elhelyezkedési aránya megközelíti a száz százalékot. Az újonnan induló államtudományi mesterszakon végzettek számára az állami intézményi és gazdasági szféra egyaránt biztos elhelyezkedési lehetőséget teremt a jövőre nézve.

A közigazgatás hosszú távú karriert biztosíthat a végzettek számára, jogszabályok által garantált előmeneteli lehetőséggel, kiszámítható életpályával.

 

HALLGATÓI ÉLET

Az NKE hallgatói önkormányzatai révén számos eseménnyel színesíti a hallgatók mindennapjait. A nagy hagyománnyal rendelkező rendezvények (mint a gólyatábor és a gólyabál) mellett ide tartozik a végzős hallgatók gyűrűavató bálja vagy a csak az

NKE-re jellemző , a hivatásrendek közötti integrációt erősítő programok. A fentieken túl évente rendeznek többek között ún. kollégiumi hetet, sportnapot, gasztronómiai, kultúra- és vetélkedőnapot, de épp így képviselteti magát a tudományos élet is: a hallgatók délutánjait egész évben – az intézetek, a TDK-k és a szakkollégiumok szervezésében megvalósuló – konferenciák és különböző meghívott előadók prezentációi teszik színesebbé.

Az Államtudományi és Közigazgatási Kar hallgatói önkormányzata (HÖK) a legnagyobb létszámmal rendelkező hallgatói érdekképviseleti szerv az egyetemen, amely nagy múltra tekint vissza. A HÖK meghatározó szerepet játszik az egyetemi hallgatói közösség formálásában; a hagyományos rendezvények mellett más módon is igyekszik gondtalanná tenni a hallgatók egyetemi éveit.

A kiterjedt ösztöndíjrendszernek köszönhetően a kar hallgatói szociális helyzetük, kimagasló tanulmányi eredményeik vagy közösségi tevékenységük alapján pályázhatnak támogatásokra. Ezen feladatok mellett kiemelkedő jelentőségű a tanulmányokkal kapcsolatos hallgatói kérdések megválaszolása, a felmerülő problémák megoldásában való közreműködés.

A HÖK bizottsági struktúrája a hallgatókat érintő összes témakört lefedi. Feladatuk még a különböző kari és egyetemi szintű szabályzatokkal kapcsolatos véleményezés, valamint a kari és egyetemi hallgatói képviselet biztosítása. Az ősz folyamán, a HÖK-választásokon bármely hallgató jelentkezhet választmányi tagnak.