Tájékoztató a szakmai gyakorlat rendszeréről

A szakmai gyakorlat az adott szakhoz tartozó képzési és kimeneti követelmény által előírt gyakorlati felkészítés. A szakmai gyakorlat célja, hogy a megszerzett elméleti tudást a gyakorlatban is alkalmazni lehessen, a hallgatók betekintést nyerjenek a közigazgatás világába, a mindennapi munkafolyamatokba.

 

Főbb tudnivalók:

 

 • A szakmai gyakorlat minden hallgató számára kötelező.
 • A szakmai gyakorlat teljesítése az abszolutórium (végbizonyítvány) feltétele.
 • Azon hallgatók, akik a szakmai gyakorlatot nem teljesítik, záróvizsgára nem bocsáthatóak.
 • A szakmai gyakorlat a szorgalmi időszakban is teljesíthető, a szakmai gyakorlaton való részvétel azonban nem jogosít a tanórák látogatása alóli felmentésre.
 • A hallgató választhat szakmai gyakorlóhelyet önállóan vagy kérheti az Egyetem segítséget a választáshoz.

 

Elérhetőségek:

 

Szakmai Gyakorlat Iroda
Cím: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 28. 411-es iroda
E-mail: karriertamogatas@uni-nke.hu 
Telefon: 061 432 9000 / 20 332

Ügyfélfogadási rend az ÁKK oktatási épületében:
Cím: 1082 Budapest, Üllői út 82. I. em. 126.

 • kedd: 14:00 - 16:30
 • csütörtök: 8:00- 10:30
 • péntek: 12:00 - 15:00

A szakmai gyakorlat teljesítésének folyamata:

 • A szakmai gyakorlatot biztosító fogadó szervvel ki kell töltetni a Befogadó nyilatkozatot 2 eredeti példányban és eljuttatni a szakmai gyakorlati referens (továbbiakban: referens) részére legkésőbb a szakmai gyakorlat tervezett kezdését megelőző 4 hétig. Az engedélyezést követően ebből 1 eredeti példányt a hallgató visszakap, melyet a referenstől lehet átvenni ügyfélfogadási időben. Szakmai gyakorlatot csak az engedélyezett befogadó nyilatkozattal lehet megkezdeni.
 • Vannak olyan fogadó szervek melyek csak együttműködési megállapodás keretében fogadnak hallgatókat. Ha ezt igényli a szerv és még nincsen az Egyetemmel ilyen megállapodása, akkor a honlapon található együttműködési megállapodást 4 eredeti, kitöltött példányban kell eljuttatni a referens részére. A megállapodás ellenőrzés és egyeztetés után visszaküldésre (aláírás miatt) kerül a szerv részére. A fentiektől eltérően azon szakokon, ahol 6 hét vagy annál hosszabb a szakmai gyakorlat időtartama a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint az együttműködési megállapodást meg kell kötni. Azaz, ha a szakmai gyakorlat időtartama megfelel a fentieknek, mindenképpen szükséges a Kormányrendelet szerinti megállapodás, akkor is, ha a fogadó szerv nem igényli ennek megkötését. Amennyiben az adott szervnek még nincsen az Egyetemmel ilyen megállapodása, akkor a honlapon található együttműködési megállapodást 4 eredeti, kitöltött példányban kell eljuttatni a referens részére. A megállapodás ellenőrzés és egyeztetés után aláírásra visszaküldésre kerül a fogadó szerv részére.
 • A hallgató szakmai gyakorlatának teljesítéséhez a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm.
  rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a hallgató és a szerv közötti hallgatói munkaszerződés megkötése szükséges. Amennyiben az adott szerv nem bír önálló sablonnal, abban az esetben a kari honlapon található egyéni együttműködési megállapodást kell megkötni 2 eredeti, kitöltött példányban, melyből 1 példány a hallgatót, egy pedig a fogadó szervet illeti meg.
 • A hallgatónak a Neptun rendszerben fel kell vennie a Szakmai gyakorlat című tantárgyat abban a félévben, amikor igazolni tudja annak teljesítését. Azokon a szakokon, ahol két részben kell teljesíteni a gyakorlatot, értelemszerűen fel kell venni mind a Szakmai gyakorlat I., mind a Szakmai gyakorlat II. tantárgyat azokban a félévekben, amikor a hallgató teljesíti azt.
 • A gyakorlat elvégzését követően a fogadóintézmény kitölti a szakmai gyakorlat igazolásáról szóló formanyomtatványt 2 eredeti példányban. Amennyiben a szakmai gyakorlatot munkatapasztalattal szeretné a hallgató kiváltani, akkor a szakmai gyakorlat munkatapasztalattal való kiváltásáról szóló formanyomtatványt kell 2 eredeti példányban, kitöltve leadni.
 • A 2017. szeptemberében beiratkozott hallgatók számára a szakmai gyakorlat teljesítésének kiegészítő feltétele egy beszámoló dokumentum leadása is, amelynek vázlata letölhető a Formanyomtatványok menüpontból. A Beszámoló a szakmai gyakorlatról c. dokumentum word formátumban készített szöveg, maximum 10.000 karakter terjedelemben, 2 példányban nyomtatva és a Fogadó Intézmény részéről aláírva. Benyújtandó a Teljesítési Igazolásokkal és Munkatapasztalat beszámítására irányuló kérelmekkel egy időben a kari szakmai gyakorlati ügyfélszolgálaton.
 • Teljesített szakmai gyakorlatok dokumentumainak leadási rendje: 2017/2018 tavaszi félévében a szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok leadásának határideje: 2018. március 14. Kérjük, hogy addig minden érintett hallgató jutassa el hozzánk a szükséges iratokat, az ügyfélfogadási rendünknek megfelelően!
 • Korábban teljesített szakmai gyakorlat beszámítása esetén az erről szóló formanyomtatványt kell kitölteni és megküldeni a szakmai gyakorlati referens részére 2 eredeti példányban. Ezen dokumentum benyújtására csak a 2015/2016. tanév előtt jogviszonyt létesített hallgatók jogosultak!
 • A Neptun rendszerbe a teljesítés igazolását követően kerülnek felvezetésre az aláírások.

A formanyomtatványok alábbi helyről tölthetőek le: https://akk.uni-nke.hu/hallgatoknak/szakmai-gyakorlat/formanyomtatvanyok 

A különböző szakok szakmai gyakorlati követelményei az alábbi linkről érhetőek el: https://akk.uni-nke.hu/hallgatoknak/szakmai-gyakorlat/szakmai-gyakorlat-szakonkent