TDK

Tudományos diákkörök az Államtudományi és Közigazgatási Karon

Az Államtudományi és Közigazgatási Karon a tehetséggondozás centrumaként működő tudományos diákkör tevékenységét a kötelezően megszerzendő tudást meghaladó szakmai tanulmányok folytatásának eszméje határozza meg, melyhez számos, a közéleti tájékozottságot elősegítő program szervezésével is hozzájárul a karon működő tíz tudományos diákkör.

Alkotmány- és Összehasonító Jogi TDK

A korábbi Alkotmányjogi TDK és az Európai és Összehasonlító Közjogi TDK összevonásával létrejövő Alkotmány- és Összehasonlító Jogi Tudományos Diákkör a 2015/2016-os tanévben kezdte meg működését. A TDK célkitűzései között szerepel, hogy bevezesse tagjait az önképzés világába, bemutassa számukra az alkotmányjogi és az összehasonlító közjogi területekben rejlő lehetőségeket és megismertesse velük az alkotmányos jogrendhez kapcsolódó fogalmakat.

Állam- és Jogtörténeti TDK

A Magyar Állam- és Jogtörténeti Intézet tudományos műhelyeként működő Állam- és Jogtörténeti TDK a jog történetiségének, a jogrend, jogintézmények, jogszabályok keletkezésének, fejlődésének és társadalmi feltételeinek vizsgálatára, a hatályos jog megértésére és a jogalkalmazás szabályainak ismeretére jött létre. Célja, hogy politikai, gazdasági és társadalmi szempontokat követve tagjaival mélyrehatóan megismertesse a különböző korok jogintézményeit, melyek mind nagy hatással voltak a jelenkor társadalmára, annak bírói gyakorlatára, a közigazgatásra, a politikára és az erkölcsre.

Állam- és Társadalomtudományi TDK

Az Államelméleti és Kormányzástani Intézet keretén belül működő Állam- és Társadalomtudományi tudományos diákkör állandó feladata, hogy vonzóvá tegye a tudományos életet az egyetem hallgatóinak körében, lehetőséget adva számukra, hogy oktatóik segítségével megismerkedhessenek az állam- és társadalomtudományokkal, valamint kutatásokat folytathassanak le ebben a témában.

Államháztartástani és Pénzügyi Jogi TDK

Az Államháztartástani és Pénzügyi Jogi Intézet támogatásával működő diákkör legfőbb célkitűzése, hogy segítse az állam- és jogtudományok, a társadalomtudományok és a közgazdaságtan közül a közpénzügyek és annak határterületei iránt érdeklődő hallgatókat abban, hogy oktatóink segítségével a tudományos munka és kutatás világában próbára tehessék tudásukat.

Általános Közigazgatási Jogi TDK

A 2012/2013. tanév során létrehozott TDK a Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Intézet tudományos műhelyeként egy olyan közösség kiépítésére hivatott, melynek tagjai érdeklődéssel és elhivatottsággal állnak a közigazgatáshoz és ennek megfelelő kutatási területeket alakítanak ki, programok szervezésében vesznek részt, hogy bepillantást nyerhessenek a közigazgatás gyakorlati működésébe.

E-Közszolgálati TDK

A 2013 márciusában megalapított TDK célja, hogy a hallgatók ismereteit bővítse, és kutatási lehetőséget biztosítson számukra a korszerű infokommunikációs technológiák, az információs rendszerek, a közigazgatási informatika, az adatvédelem, az információbiztonság, a vezetői információs rendszerek, illetve az egyéb, az e-közigazgatáshoz kapcsolódó témák terén.

Közszolgálati és Emberi Erőforrás TDK

A TDK segítséget kíván nyújtani azon hallgatók szakmai, tanulmányi és tudományos fejlődésében, akik érdeklődnek a közigazgatászok karrierje, a javadalmazásukat meghatározó közszolgálati jog és napjaink rendkívül közkedvelt és mainstream témája, a HR menedzsment iránt. A tudományos diákkör saját szervezésű szakmai rendezvényeken és kutatási feladatok során a hallgatókat a tudományos igényű önképzésre és a kommunikációs és együttműködési készségeinek fejlődésére ösztönzi, továbbá segítséget is nyújt a szakdolgozat vagy diplomamunka megírásában.

Polgári Jogi TDK

A Civilisztikai Intézet tudományos műhelyeként működő Polgári Jogi TDK a hallgatók magánjogi ismereteinek bővítéséért felelős, melyet az oktatott tantárgyak tematikájának követésével, valamint az aktuális, meghatározó jelentőséggel bíró témák nagy tudású, közismert és elismert szakértői előadásaival ér el a TDK. A tudományos diákkör az intézménylátogatások mellett kutatási tevékenységet is folytat, hogy az új Ptk. változásait, a joghézagokat és a módosításokat megfejtse és megértését segítse.

Közszervezési és Közigazgatástani TDK

A tudományos diákkör azt a célt tűzte ki, hogy összegyűjtse a szervezés- és vezetéstudomány, a kommunikáció és médiatudomány igazgatási aspektusai és a közszolgáltatások területszervezési oldala, az urbanizáció, a regionális tanulmányok és a geostratégia igazgatással összefüggő területei iránt érdeklődő, tehetséges hallgatókat. A TDK tagjai előtt fennáll annak a lehetősége, hogy az Intézet által menedzselt kutatási projektekbe bekapcsolódhassanak, elősegítve így a tudományos kompetenciájuk fejlesztését.

Szakigazgatási és Szakpolitikai TDK

A helyi önkormányzatok és szakigazgatás, szakpolitika világába a kötelező tananyagon túl mélyebb betekintést nyerni kívánó hallgatókkal a Szakigazgatási és Szakpolitikai TDK megismerteti a helyi önkormányzatok működését, a településfejlesztési struktúrákat, illetve a szuburbanizációs folyamatokat. A TDK tagjai gyakorlati ismereteket szerezhetnek a mintatelepülések felkutatása alkalmával a professzionálisan működő kistelepülésekről, részt vehetnek a települési önkormányzat képviselőtestületének az ülésein, valamint kötetlen beszélgetéseket folytathatnak kisebb-nagyobb településeket irányító polgármesterekkel és jegyzőkkel, így megismerve azok kiemelkedően fontos munkáját.