Kordokumentum született

"A „Die Entwicklung der Verfassung und des Rechts in Ungarn” című kötet fontos kordokumentum, amelyben a jelenkor legjelentősebb államtudósai és jogtudósai értékelték 1000 év magyar állam- és jogfejlődését." E szavakkal nyitotta meg Prof. Dr. Kis Norbert, az Államtudományi és Közigazgatási Kar dékánja azt a könyvbemutatót, amelyen a Máthé Gábor szerkesztésében és a Dialóg Campus Kiadó gondozásában megjelent kötet méltatására került sor. A könyvbemutatóval egyben hivatalosan is elindult a közigazgatási felsőoktatás 40 éves jubileumi programsorozata az NKE-n.

A kötetet Prof. Dr. Lamm Vanda akadémikus, az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának elnöke, valamint Prof. Dr. Révész T. Mihály, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának címzetes egyetemi tanára mutatták be.

A 2018. januárjában megjelent mintegy ezer oldal terjedelmű mű egy olyan kézikönyv, amely a hazai jogtörténészek és tételes jogászok tollából született meg, összefoglalva a magyar alkotmány- és jogfejlődésnek az államalapítástól napjainkig eltelt legfontosabb állomásait. Annak ellenére, hogy a könyv nem egy leíró jellegű monográfia, bizonyos kronológiai sorrendet követve mutatja be a magyar közjogi, magánjogi és büntetőjogi fejlődés elmúlt évszázadait, kiegészítve az egyes fejezeteket a magyar jogtudomány korszakbeli fejlődésének bemutatásával. A könyv négy kronologikus egységben (I. A rendi dualizmus, II. A jogállam, III. A közjogi interregnum és IV. A beszűkült szuverenitás és hatalmi koncentráció) tárgyalja a magyar államelmélet és az alkotmányosság fejlődését, továbbá az egyes korszakokat meghatározó jogintézmények dogmatikai evolúcióját. A mű lényegi mondanivalója, hogy mindaddig míg a magyar alkotmányfejlődés sajátos utat járt be, a magyar jogfejlődés ettől eltérően beleilleszkedett az európai jogfejlődés főbb áramlataiba.

A kötetnek nem titkolt célja a szakma külföldi képviselői számára is megismerhetővé tenni a magyar állam- és jogfejlődésnek, valamint a magyar jogtudomány fejlődésének folyamatát, hiánypótló mű, hiszen régóta igény mutatkozott egy olyan összefoglaló jellegű mű idegen nyelven történő megírására, mely a külföldi szakma számára is bepillantást enged a hazai jogtörténészek által kutatott kurrens témák eredményeibe. Ezt a kötetet méltató mindkét szakértő megemlítette. Lamm Vanda akadémikus asszony úgy fogalmazott, hogy „a kötet egy több mint száz éve fennálló adósságot törleszt, hiszen 1903-ban jelent meg először és azóta utoljára a magyar állam- és jogfejlődést bemutató idegen nyelvű írás Timon Ákos tollából.” Lamm Vanda akadémikus a kötet bemutatásakor kitért arra is, hogy óriási munka fekszik ennek a műnek a megalkotásában úgy szerkesztői, mint szerzői oldalon. Külön erényként említette Máthé Gábornak a kötet egységét biztosító, átgondolt és akkurátus szerkesztői munkáját, mely egységbe kovácsolta a 18 szerző által írt fejezetet. Révész T. Mihály professzor a James Price-t idéző frappáns mondatában a kötet kapcsán úgy fogalmazott: „Egy nemzet gondolkodását, szellemiségét, karakterét sokkal inkább kifejezi az alkotmányának- és jogának fejlődése, mint amennyire azt a saját irodalma kifejezheti.”Hozzátette, ez a kötet alkalmas a misszió teljesítésére.

 

Szöveg: Dr. Peres Zsuzsanna

Fotó: Szilágyi Dénes


Címkék: ÁKK Könyvbemutató