Az NKE-ÁKK ÖKI operatív kutatási terv 2017/2018 szabályozási alprogramjának workshopja

2018. április 17-én 10 órai kezdettel AZ NKE-ÁKK ÖKI OPERATÍV KUTATÁSI TERV 2017/2018 SZABÁLYOZÁSI ALPROGRAMJA WORKSHOPOT tartott a PTE ÁJK-n, amelynek során az eddig elvégzett kutatási folyamatról és annak eredményeiről számolt be.

A rendezvényt Dr. habil. Fábián Adrián tszv. egyetemi docens, kutatásvezető nyitotta meg. Fábián Adrián néhány szóban bemutatta a kutatócsoport tagjait és a kutatás célját, amely tulajdonképpen egy „röntgenfelvétel” készítése az önkormányzati rendszerről a helyi jogalkotás különböző aspektusainak vizsgálatán keresztül.

Farkasné Dr. Gasparics Emese az Önkormányzati Kutatóintézet igazgatója rövid áttekintést adott az Intézetről, továbbá az önkormányzati tudományos és kutatási tevékenység jeles képviselőiből álló 7 fős Tudományos Tanács működéséről, amelynek elnöke Prof. Dr. Verebélyi Imre, tagjai Pálné Prof.Dr. Kovács Ilona az MTA lev. tagja, Prof. Dr. Kiss László volt alkotmánybíró, egyetemi tanár, Prof. dr. Tózsa István egyetemi tanár az NKE Közszervezési Intézetének vezetője, Dr. Peres Zsuzsanna PhD. asszony, a Kar tudományos és nemzetközi dékánhelyettese, Dr. habil. Budai Balázs, a Kar Szakigazgatási Intézetének vezetője, valamint Dr. Christián László PhD., a Rendészeti Kar Önkormányzati rendészeti Tanszékének vezetője. Emellett ismertette a „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” kutatási projekt nyolc alprogramjának munkáját, célkitűzéseit.

Dr. Csefkó Ferenc c. egyetemi docens, a nemzetiségi önkormányzatok helyzetével foglalkozó kutató beszélt arról, hogy igen kevés a nemzetiségi önkormányzatokkal foglalkozó publikációk száma, és azok is inkább a választásokkal összefüggésben jelennek meg, holott a nemzetiségek nem csupán államalkotó tényezők, hanem önkormányzat-alkotó tényezőként is szükséges őket aposztrofálni. Csefkó Ferenc áttekintést adott emellett a nemzetiségi önkormányzatok földrajzi elhelyezkedéséről, amely viszonylag nagy szórtságot mutat, ugyanis a 130 fős településtől kezdve a nagyvárosokig megtalálhatók, illetve szólt a települési önkormányzatoktól való eltérő önállóságukról is.

Prof. Dr. Kiss László volt alkotmánybíró, professor emeritus, az önkormányzati rendeletalkotás egyes anomáliát villantotta fel előadásában kifejezve abbéli szándékát, hogy az önkormányzati rendeletalkotás valamennyi releváns területét és kapcsolódási pontját vizsgálni szeretné, nyitva hagyott kérdésekkel, amelyek további kutatás célját szolgálnák. A helyi jogalkotás tipikus hibázási lehetőségeként hivatkozott a rendeletalkotásra felhatalmazást adó rendelkezések pontatlanságára, valamint azok nem megfelelő értelmezésére.

Dr. Gyergyák Ferenc a TÖOSZ főtitkára, a partikuláris jogalkotás bírói kontrolljával kapcsolatban készült kérdőíves felmérés eredményeit tárta a workshop közönsége elé. Felvillantott továbbá az önkormányzati rendeletek kontrollja vonatkozásában néhány problematikusnak ítélhető megoldást, úgymint a Kúria és az Alkotmánybíróság közötti osztott hatáskör a kontroll tekintetében, valamint az alaptörvény-ellenesen működő önkormányzat feloszlatása körében az Alkotmánybíróság és az Országgyűlés hatáskörei.

Dr. Steiner Erika a TÖOSZ főtitkár-helyettese, a helyi önkormányzatok és a felettük törvényességi felügyeletet ellátó kormányhivatalok kapcsolatáról készült kérdőíves felmérés részeredményeibe engedett betekintést. Ennek keretében beszélt arról, hogy a gyakorlatban az önkormányzatok folyamatosan konzultálnak a hivatalokkal értekezletek útján, továbbá felvetette azt a kérdést vajon, megfelelő-e csupán mérlegelési jogkört telepíteni a kormányhivatalhoz a Kúriához fordulás tekintetében.

A konferencia kérdésfeltevés formájában történő kötetlen beszélgetéssel zárult. A kérdések egy része a helyi rendeletalkotás mozgásterére, a helyi lakosságnak a szabályozási folyamatban való részvételére, míg másik része a törvényességi felügyeletre irányult.

A konferencián elhangzott előadások, hozzászólások remek lehetőséget teremtettek arra, hogy egyfelől a kutatók és a gyakorlati szakemberek értékes eszmecserét folytathassanak, többféle álláspontot megvitathassanak szakmai érvek mentén, másfelől a hallgatóság bepillantást nyerjen a kutatás folyamatába, megismerje az eddigi részeredményeket, s azt, tulajdonképpen miért is van jelentősége napjainkban az önkormányzatokat érintő kutatásoknak.


Címkék: ÖKI