Egyebek

Beláz Annamária – Berzsenyi Dániel:

Kiberbiztonsági Stratégia 2.0

A kiberbiztonság stratégiai irányításának kérdései

Absztrakt:

Manapság egyre inkább közhelynek számít, hogy a hálózat alapú információs rendszerek létfontosságú szerepet játsza-nak társadalmunkban. Ezzel együtt az a nézet is egyre széle-sebb társadalmi beágyazottságra talál, ami szerint ezeknek a rendszereknek a megbízható működése és biztonsága alap-vető a gazdaság és a társadalom egészének működése szem-pontjából. Ugyanakkor az információs rendszereket érő, azok biztonságos működését veszélyeztető események nagy-ságrendje, gyakorisága és a hatása az elmúlt időszakban fo-lyamatos növekedést mutat, miközben az előrejelzések sze-rint ez a trend a jövőben tovább erősödik. Az információs hálózatok és rendszerek transznacionális jellege miatt a mű-ködésben fellépő zavarok és azok hatásai nem állnak meg az országhatároknál, érinthetnek több országot, egy egész ré-giót, vagy akár a teljes Európai Uniót. Mindez felhívja a fi-gyelmet arra, hogy az információs rendszerek biztonsága és védelme kiemelkedő fontosságú terület nemzeti és nemzet-közi szinten egyaránt. A tanulmány a következő generációs kiberbiztonsági stratégia kidolgozói számára fogalmaz meg szakmai ajánlásokat elsősorban a nemzetközi elvárásoknak, valamint a kormányzati stratégiai irányítási rendszernek való megfelelés szempontjait szem előtt tartva.

A teljes cikk letölthető Pdf formátumban:

Kiberbiztonsagi stratégia 2.0 Beláz-Berzsenyi
PDF letöltése