Oktatott tantárgyak/letölthető oktatási segédletek

Az Emberi Erőforrás Intézet képzési kínálata a 2017-2018. tanévben

 

Közigazgatás-szervező alapképzési szak (BA)

Jogi irányultságú kötelező tantárgyak

-        „Közszolgálati életpályák”

Az egyetemi közös modul (EKM) keretében oktatott tantárgy a közszolgálat alapintézményeinek ismeretébe vezeti be a hallgatókat. A hallgatók megismerik a közszolgálati dolgozók jogviszonyának legfőbb jellegzetességeit, az egyes közszolgálati intézmények lényeges tartalmát, valamint az egyes közszolgálati modellek jellemzőit. A közös modulból fakadó igény, hogy az egyes karok hallgatói ne csak a saját pályájukra vonatkozó megoldásokat ismerjék, de kapjanak átfogó képet a többi pálya sajátosságairól is.

-        „Munkajog”

A tantárgy egyrészt kiterjed a munka törvénykönyve általános rendelkezései, a munkaviszony alanyai, a munkaviszony létesítésére, módosítására, megszűnésére, illetve megszüntetésére vonatkozó szabályok, a munkaviszony tartalma, a munkaidő, a pihenőidő, a munka díjazása, a munkajogi kártérítési felelősség, az atipikus munkaviszonyok, a kollektív munkajog intézményei, a munkajogi igényérvényesítés szabályai bemutatására. Másrészt a munkajogi dogmatika alapozza meg a „Közszolgálati jog” oktatását is.

-        „Közszolgálati jog”

A közszolgálati réteg három nagy csoportjának, a kormánytisztviselőknek (köztisztviselőknek), állami tisztviselőknek és a közalkalmazottaknak a szolgálati viszonyával foglalkozik. Emellett kitekintést nyújt a többi közszolgálati alkalmazott (rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai, bírák, ügyészek, stb.) jogviszonyának legfontosabb kérdéseire is. Megközelítési módja döntően jogi jellegű, a közszolgálati jogba tartozó jogforrások alkalmazására készíti fel a hallgatókat.

-        „Az Európai Unió és a tagállamok közszolgálati rendszerei

A tantárgy célja nemzetközi szakirányon megismertetni – a „Közszolgálati életpályák” és a „Közszolgálati jog” anyagára épülve – az uniós és a tagállami közszolgálatra vonatkozó részletes ismeretanyagot.

HR irányultságú kötelező tantárgyak

-        „Humán kontrolling és kompetenciamenedzsment a közszolgálatban”

A hallgatók megismerik az ellenőrzés és a kontrolling közötti szemléletbéli és tartalmi különbségeket, a statikus mérés és a dinamikus mérés-fejlesztés közötti összefüggéseket. A hallgatók ismereteke szereznek a kompetencia alapú emberi erőforrás menedzsment (EEM) gyakorlati jelentőségéről, a kompetenciák általános és alapvető definíciós megközelítéséről, felépítéséről és csoportosításáról, a kompetencia-vezérelt szervezeti struktúra jelentőségéről.

-        „Közszolgálati stratégiai emberi erőforrás menedzsment”

Az Intézet a HR-menedzsment témakörében a közszolgálaton belül kiépítendő stratégiai alapú, integrált emberierőforrás-gazdálkodáshoz kapcsolódó menedzsment ismeretek oktatását tekinti elsődleges feladatának. A HR irányultságú tantárgyak jelentős részét gyakorlatorientált, tréning keretében sajátíthatják el a hallgatók.

 

Közigazgatási mesterképzési szak (MA)

Jogi irányultságú kötelező tantárgyak

-        „Összehasonlító közszolgálat”

A tantárgy célja, hogy nemzetközi összehasonlításban értelmezze a közszolgálati jog fejlődési tendenciáit, legfontosabb jogintézményeit. Mutassa ki a közszolgálati jogi és munkajogi szabályozás eltérő jellegzetességeit. Bővítse a hallgatók ismereteit a fejlett közszolgálati rendszerekkel bíró országok által alkalmazott megoldásokról, hogy ennek tükrében értékelhessék a hazai pragmatika fejlesztési irányait.

HR irányultságú kötelező tantárgyak

-        „Közszolgálati menedzsment I-II.”

A tantárgy két féléve során gyakorlatorientált képzési összetételben és módszerrel tanítja meg a hallgatókat az integrált és rendszerszintű emberi erőforrás gazdálkodás mesterfogásaira. A tananyag felépítését tekintve a gyakorlati tapasztalatszerzésre helyezi a hangsúlyt. Az emberi erőforrás gazdálkodás, szervezet és vezetéselmélet, és kommunikációmenedzsment nélkülözhetetlen elméleti alapjaira építve a hallgatók a tanulási folyamat során, gyakorlati példákon, gyakorlati feladatokon és esettanulmányokon keresztül (tréning módszertan segítségével) sajátítják el a közigazgatási szervezetek újszerű és hatékony munkaszervezési megoldásait.

 

Választható tantárgyaink (képzési szinttől függetlenül)

-        „Coaching szemléletű szervezet és vezetés a közszolgálatban”

-        „Csoportépítés, hatékony együttműködés a közszolgálatban”

-        „Helyzetorientált és természetes vezető a közszolgálatban”

-        „Szervezetfejlesztés és HR a közszolgálatban”

-        „Teljesítménymenedzsment a közszolgálatban”

 

Szakirányú továbbképzési szakok

Az Intézet munkatársai látják el a közszolgálati humán szervezők és az integritás tanácsadó szakirányú továbbképzési szakos képzések szakvezetését és – külső szakemberek bevonásával – az ide felvételt nyert hallgató oktatását is.

Humán szervező szakirányú továbbképzési szakon oktatott tantárgyaink

Integritás tanácsadó szakirányú továbbképzési szakon oktatott tantárgyaink

Kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzési szakon oktatott tantárgyaink

Közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzési szakon oktatott tantárgyaink

 

Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola (KDI)

Oktatott tantárgyaink

A Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolában az Intézet munkatársai az alábbi tantárgyakat oktatják:

-        „A közigazgatás személyi állománya”

-       „A közszolgálati életpálya európai uniós és hazai dimenziói”

-        „Kompetenciamenedzsment”

 

Idegen nyelven oktatott tantárgyaink (a szakok képzési szintjétől függetlenül)

-        „Arbeits und Beamtenrecht in der Euroäischen Union”

-        „Beschäftigungspolitik”

-        „Collision of Fundamental Rights”

-        „European Social and Labor Law and Principles of Public Sercice Law”

-        „Integrity management in local government”

-        „Intercultural encounters in public service”

-        „Interkulturelle Begegnungen- Training”

-        „International and comparative labour and public service law”

 

Letölthető oktatási segédletek:

Közszolgálati életpályák

- György István - Hazafi Zoltán (szerk.): Közszolgálati életpályák a közigazgatásban és a rendvédelemben. Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2018.

Munkajog

- Halmos Szilvia - Petrovics Zoltán: Munkajog. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar, ÁROP – 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel, 2014.

Közszolgálati jog

- Tételsor

- György István - Hazafi Zoltán (szerk.): Közszolgálati jog. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015.

- Horváth Attila - Szalai András (szerk.): Közszolgálati jogi tansegédlet (hatályos: 2018)

1. Általános rész

- A közszolgálati jog általános kérdései; A Kttv. szerkezete és alapvető szabályai (I-II. tanulási segédanyag)

2. Különös rész

- A jogviszony keletkezése (III. tanulási segédanyag)

- Összeférhetetlenség (IV. tanulási segédanyag)

- A munkavégzés szabályai: a jogviszony tartalma - jogok és kötelezettségek (V. tanulási segédanyag)

- Előmenetel (VI. tanulási segédanyag)

- Illetményrendszer (VII. tanulási segédanyag; az állami tisztviselők díjazása; mérlegelési elemek a díjazásban)

- Egyéb juttatások, támogatások (VII. tanulási segédanyag kiegészítés)

- Teljesítményértékelés, minősítés (VIII. tanulási segédanyag; különbségek az állami tisztviselők teljesítményértékelésébena teljesítményértékelés, minősítés folyamata; a teljesítményértékelés, minősítés jogi alapjai és folyamata)

- A kormánytisztviselő képzése, továbbképzése (IX. tanulási segédanyag; az állami tisztviselők továbbképzési kötelezettségei)

- A kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése és megszüntetése (X. tanulási segédanyag)

- Fegyelmi- és kártérítési felelősség (XI. tanulási segédanyag)

- Közszolgálati jogvita, a jogviszony jogellenes megszüntetése (XII. tanulási segédanyag)

- Közszolgálati hivatásetika, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség (XIII. tanulási segédanyag)

- Munkaidő-pihenőidő (XIV. tanulási segédanyag)

- Közszolgálati személyzeti igazgatás (XV. tanulási segédanyag)