PhD hallgatók

Biba Sándor: okleveles emberierőforrás-tanácsadó, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola hallgatója. Tervezett disszertációjában a közszolgálat munkaerő­piaci hatékonyságát vizsgálja, generációk szerinti lebontásban. Kétszeres OTDK-különdíjas (2009, 2011), 2012-ben Köztársa­sági Ösztöndíjat, a 2013–2014-es tanévben pedig – a Nemzeti Kiválóság Program keretein belül – Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíjat nyert. Szakmai pályafutása során több generáció­menedzsment és munkáltatói márkaépítés témájú projekt veze­tő tanácsadója volt.


 

Dr. Boda Boglárka: jogász, igazgatásszervező, az NKE Veze­tő- és Továbbképzési Intézetének munkatársa, az NKE Közigaz­gatás-tudományi Doktori Iskola másodéves hallgatója. Közel három évig dolgozott a privát szférában. Ezt követően több mint egy évtizeden át a közigazgatásban tevékenykedett, jogta­nácsosként és közigazgatási szakértőként dolgozott egy önkor­mányzati szövetségnél. Kutatásait az emberi erőforrás területén végzi. A kutatási témájának címe: Az értékelő vezetők szerepe, fe­lelőssége az egyéni teljesítményértékelés sikere szempontjából.

 

Dr. Cziráki Szabina: a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán végzett jogászként, 2014-től a Nem­zeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájában PhD-hallgató. Kutatási területe az állam szerepe a tehetséggondozásban. Az Országos Tudományos Diákköri Ta­nács titkáraként hosszú ideje aktív szereplője a felsőoktatási te­hetséggondozásnak, emellett az Oktatáskutató és Fejlesztő Inté­zet munkatársaként részt vett a Nemzeti Tehetség Program szakmai irányítási feladatainak megvalósításában is. Felnőttkép­zés keretében jogi alapismereteket és munkajogot oktat.

 

Hollósy-Vadász Gábor okleveles pszichológus, NKE - Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola PhD hallgatója. Kutatási témája az érzelmi intelligenciára alapuló vezetői kompetencia fejlesztése középvezetők esetében, illetve vizsgálja ennek tovább fejleszthetőségét a közszolgálaton belül. Jelenleg az állami szférában dolgozik kórházi pszichológusként elsősorban gasztroenterológiai betegek rehabilitációjában vesz részt.

 

Krauss Ferenc Gábor: HR-referens, integritás tanácsadó. 2011 óta dolgozik a Nemzeti Befektetési Ügynökségnél (illetve annak jogelődjénél) közszolgálati HR-generalistaként. A köz­szolgálat különböző területein közel tíz év szakmai tapasztalattal rendelkezik, elődlegesen az emberierőforrás-gazdálkodás tevé­kenységén belül. 2013 óta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájának doktorandusz hallgatója.

 

Magasvári Adrienn: okleveles közigazgatási menedzser, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Vám- és Pénzügyőri Tanszékének helyettes vezetője, illetve a Közigaz­gatás-tudományi Doktori Iskola elsőéves doktorandusz hallga­tója. Tizenöt éve dolgozik a közigazgatásban, illetve ennek részeként a rendészeti igazgatásban, ahol emberierőforrás-gaz­dálkodási, stratégiai, illetve képzési és fejlesztési területen szer­zett tapasztalatot. Kutatását az emberierőforrás-gazdálkodás te­rületén folytatja.


 

Megyesi Csilla: szakmaiinformatika-tanár, építőmérnök, pro­jektvezető, az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola volt mű­szaki igazgatóhelyettese, a VERITAS Történetkutató Intézet titkárságvezetője. Több mint huszonöt éve végez nevelési, okta­tási, szakértői és szaktanácsadói, valamint vizsgaelnöki tevé­kenységet az oktatás különböző területein. Mesterpedagógus és vezetői szakvizsgával is rendelkezik. Korábban az oktatáshoz kapcsolódó EU-s projekteket vezetett, és több programban lát és látott el szakértői feladatot. Tapasztalatokat szerzett kulturális területen, a magyar nemzettel és a történelemmel foglalkozó in­tézetekben végzett munkái során. Az NKE Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola PhD-hallgatója. Kutatási területe a stratégiai emberierőforrás-menedzsment bevezeté­sének lehetőségei a szak- és felnőttképzés rendszerébe.

 

Pankár Tibor: pszichológus, tréner, jogi szakokleveles közgaz­dász. Értékelőként és interjúztatóként vesz részt a kiválasztási eljárásokban a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatósá­gon, ahol feladatai közé tartozik a vezetői kompetenciafejlesztő tréningek fejlesztése, tervezése és végrehajtása. Gyakorló pszi­chológusként a teljesítmény-növelés a szakterülete. Doktoran­duszként kutatási területe a közszolgálati vezetőkiválasztás és képzés jelene, annak lehetséges útjai – különös tekintettel a nemzetközi gyakorlattal való összehasonlításra.

 

Stréhli-Klotz Georgina: pszichológus, PhD-hallgató, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazga­tási Kar Emberi Erőforrás Intézetének tanársegédje, valamint a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság trénere. Kuta­tási területe a közszolgálati életpályához kapcsolódó kiválasztás és rendészeti vezetőképzés, illetve a team coaching (action lear­ning) alkalmazásának gyakorlati aspektusai, azok meghonosítási lehetőségei. HR-es területen szerzett közel tízéves munkatapasz­talatát kiemelt EU-s projektek menedzselése egészíti ki.

 

 

 

 

 

 

Dr. Hazafi Zoltán:

jelenlegi doktorandusz hallgatói az abszolutórium várható évével:
  Asztalosné Zupcsán Erika (PhD) (2018/08)  KDI
  Magasvári Adrienn (PhD) (2017/08)  KDI
  Metzker Erika (PhD) (2017/08)  KDI

Dr. Szabó Szilvia

jelenlegi doktorandusz hallgatói az abszolutórium várható évével:
  Hollósy-Vadász Gábor (PhD) (2018/08)  KDI
  Biba Sándor (PhD) (2017/08)  KDI
  Stréhli-Klotz Georgina (PhD) (2017/08)  KDI
  Szakács Édua (PhD) (2017/08)  KDI

Prof. Dr. Kiss György

Jelenleg nincs KDI doktorandusz

Dr. Szakács Gábor

jelenlegi doktorandusz hallgatói az abszolutórium várható évével:
(50%) Cziráki Szabina (PhD) (2017/08)  KDI
  Pankár Tibor Balázs (PhD) (2017/08)  KDI