Bemutatkozás

 1. Az Intézet tématerületei, főbb területek

Intézetünk az európai államtörténet, alkotmánytörténet és közigazgatás-történet, továbbá az államelmélet köréből kínál előadásokat, szemináriumokat és választható kurzusokat. Oktatói munkánk elsődleges célja a későbbi tanulmányok során felvett tárgyak megfelelő szintű történeti és elméleti megalapozása.

Az első szemeszter előadásai az európai állam- és kormányzattörténet fejlődésének főbb trendjeit és történeti modelljeit mutatják be („külső történet”). Átfogó áttekintést adunk a meghatározó szerepet játszó ókori államok szervezetéről, a középkori államkormányzati struktúrákról, továbbá és a kiemelkedő jelentőségű angol, francia és német államfejlődés főbb eseményeiről. Bemutatásra kerülnek az európai államfejlődés néhány specifikusabb típusai is (Cári Oroszország, Oszmán Birodalom, Szovjetunió stb.).

Az európai államtörténet tantárgy második szemeszterében az európai kormányzattörténet legfontosabb intézményeit kívánjuk összehasonlító elemzésben, történeti fejlődésükben bemutatni. Kiemelt figyelmet fordítunk a centralizáció-decentralizácó kérdéseire, a központi igazgatás és az önkormányzatok szervezeti megoldásaira. Kiemelten vizsgáljuk a történelmi korok hivatali apparátusa modern közszolgálati rendszerekre (nyílt- és zárt rendszer, „merit system”, „spoils system”) gyakorolt hatását. Tárgyunk áttekintést ad a modern szakigazgatás legfontosabb területeinek történeti kialakulásáról is (pénzügyi igazgatás, állami egészségügy, szociális igazgatás, közoktatás stb.).

 

2. Amit az Intézet büszkén hirdet magáról; amire külön felhívná a figyelmet

Intézetünk – amely a Kar egyik legfiatalabb szervezeti egysége – 2017. elején alakult Prof. Dr. Jakab Éva vezetésével és szakmai irányításával.

Az Európai Állam- és Jogtörténeti Intézet vezetője Prof. Dr. Jakab Éva (a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Osztrák Tudományos Akadémia levelező tagja, a Consorzio Interuniversitario Gérad Boulvert tagja stb.) 1982 óta oktat római jogot, európai jogtörténetet Magyarországon és külföldi egyetemeken, emellett évtizedek óta a legmagasabb szinten folytat hazai és nemzetközi viszonylatban is tudományszervező tevékenységet

Az európai állam- és közigazgatás-történet elmélyült alapokon álló oktatását oktatóink több évtizedes ilyen irányú oktatási és tananyag-fejlesztő tapasztalata biztosítja. Intézetünk másik, meghatározó irányvonala a nemzetközi szintű tudományos kapcsolatépítés és tudományszervezés.

Az intézet külföldi egyetemekkel kiépített – az eddig eltelt idő rövidsége ellenére is figyelemre méltó – kapcsolatai (Universität Wien, Universität Salzburg, Universität München, Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt a. M., Universidad Autónoma de Barcelona, Universite Paris II Pantheon-Assas, Université Paris-Ouest-Nanterre-la-Défense, Université de Bordeaux, Universita degli Studi di Federico II Napoli, Österreische Akademie der Wissenschaften) lehetőséget adnak nemzetközi konferenciák rendszeres szervezésére, külföldi professzorok meghívására és fogadására.

Intézetvezető Asszony vezetésével munkaközösségünk részt vesz a “Jó kormányzást megalapozó közszolgálat fejlesztés” kiemelt projektjében („Európai hagyomány: állam és igazgatás történeti megközelítésben” című alprojekt keretében).

Az intézeti kutatócsoport terveihez adott egyetemi támogatás megfelelő feltételeket biztosít az intézet nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésére és a kutatott szakterületek magas szintű megismerésére.

 

3. Az Intézet fejlesztési tervei

Intézetünk mellett 2017 őszétől tudományos diákkör működik (Európai Állam- és Jogtörténeti Tudományos Diákkör), amely rendszeres diákköri rendezvényekkel és az intézet által szervezett konferenciákon való részvételi lehetőségekkel támogatja az érdeklődő és kiemelkedő hallgatók tudományos elmélyülését.

A diákkör keretében tartott előadásokra alapozva reményeink szerint a jövőben több olyan kiemelkedő dolgozat és pályamunka is napvilágot fog látni, amellyel részt tudunk venni az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) következő megmérettetésén.