Oktatott tantárgyak/letölthető oktatási segédletek

Egyetemes államtörténet I-II.

Az egyetemes államtörténet két féléves, alapvizsgával záruló tantárgy, amely elmélyült állam- és közigazgatás-történeti ismeretek átadását tűzi ki céljául. Az államszervezet és az igazgatás jogi kereteinek kiemelkedő modelljeit és rendszereit, azok eltörő gazdasági és társadalmi környezetben való történeti változásait mutatja be. A tárgy elsősorban az európai országok állam- és jogtörténeti alapjainak, a kontinens szellemi és politikai fejlődésére meghatározó befolyással bíró korszakainak forrásközpontú bemutatásával vezeti be hallgatóit az egyetemes államtörténet tudományába. A tárgy tanulása során a hallgató megismerheti a vizsgált országok jogi szaknyelvét, annak történeti változásait, s eltérő gyakorlati alkalmazását a megváltozott gazdasági, társadalmi viszonyok között. Az európai államok és az USA közjogi intézményeinek megismerése során szilárd alapokat szerez a hazai jogintézmények történeti-dogmatikai hátterének megértéséhez is. Az egyetemes államtörténeti előadások a jogi kultúrtörténet meghatározó forrásait, dokumentumait, az abban foglalt jogelveket ütköztetik az egyes történeti korok mindennapi gyakorlatával, ezzel is hozzájárulva az állam- és jogtudományi műveltség kialakításához. A kurzust sikeresen teljesítő hallgatók képessé vállnak a szakmai pályafutásuk során felmerülő nemzetközi környezetbe ágyazott szakkérdések összehasonlító-jogi és jogtörténeti szempontú megközelítésére, megoldására.

A tantárgy oktatásában együttműködő partnerek:

Athéni Egyetem, Universität Wien, Universität Salzburg, Universität München, Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt a. M., Universidad Autónoma de Barcelona, Universite Paris II Pantheon-Assas, Université Paris-Ouest-Nanterre-la-Défense, Université de Bordeaux, Universita degli Studi di Federico II Napoli, Österreische Akademie der Wissenschaften.

Segédletek, letölthető előadás PPT

Vizsgakövetelmények - Egyetemes államtörténet II. 

2018.02.06. Előadás PPT - A skandináv államok története