Bemutatkozás

Szakigazgatási és Szakpolitikai Intézet

Intézetünk elődei az Államigazgatási Főiskola alapítása óta foglalkoznak szakigazgatással és szakpolitikával. Közvetlen elődünk a 2012-ben életre hívott Szakigazgatási és Önkormányzati Igazgatási Tanszék volt. Ennek – jól összeszokott – oktatói-kutatói kollektívája bázisán indul meg az Intézet fejlesztése 2016-tól.

Tradicionálisan Intézetünk 10 főállású és 18 külsős oktatója felel a Gazdasági közigazgatás, a Humán közszolgáltatások, az Önkormányzati igazgatással összefüggő tantárgycsoport, valamint több Szakigazgatás-módszertannal összefüggő tárgy oktatásáért, gondozásáért, alap-, mester- és doktori képzésben egyaránt.

Gazdasági igazgatás / gazdaságpolitikai tantárgycsoport keretében oktatjuk a Gazdasági közigazgatás c. kötelező tárgyat. Itt a gazdasági élet szakterületeihez kapcsolódó közigazgatási feladatok kerülnek feldolgozásra. A tananyag főbb témakörei a gazdasággal összefüggő fogalmak a gazdasági közigazgatás rendszere, szervezete, a gazdaság és a tulajdon kapcsolata, az áru-és pénzpiac felügyelete, a főbb gazdasági ágazatok igazgatása, valamint a magánszféra részvétele a közérdekű gazdasági feladatok megoldásában. Külön tárgyakkal foglalkozunk – többek között - a gazdasági kormányzás új kihívásaival, a gyenge és bukott államok hatékonysági problémáival, energiajoggal, korrupció elleni küzdelemmel, pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás megelőzéssel, gazdaságossággal és hatékonysággal.

Humán közszolgáltatások tantárgycsoport kötelező tárgya a Szociális-kulturális közigazgatás, mely felöleli a klasszikus szociális gondoskodás igazgatási rendszerét, intézményeit. A tananyag kiterjed az állam, és a közigazgatás által ellátandó szociális feladatok elméleti és ágazati közpolitikák kérdéseire, az ellátást biztosító hatósági és közszolgáltatásokat nyújtó közigazgatási intézményekre vonatkozó alapvető szabályokra és igazgatási eljárásokra. Feldolgozásra kerül a társadalombiztosítás, az egészségügy, a szociális, a gyermekvédelmi és gyámügyi, oktatásügyi, kulturális, anyakönyvezési és névviselési, sport és a tudomány közigazgatási kérdései. A tananyag oktatása során ismertetésre kerül az ezzel összefüggő hatósági tevékenység, valamint az ágazatokhoz tartozó strukturálisan változó szerepkör. E területek jelentős része önálló kutatási és oktatási területté alakul a közeljövőben, elsők között az ifjúságpolitika, az idősügy, az oktatásigazgatás és oktatáspolitika, az egészségpolitika és egészségügyi igazgatás.

Az Önkormányzati igazgatás tantárgycsoport vázát a Helyi önkormányzatok c. kötelező tantárgy jelenti. Ez olyan elméleti, tételes jogi és gyakorlati ismeretek nyújt, amely szükséges a helyi önkormányzati rendszer működésének, feladatainak megértéséhez, a helyi önkormányzatok és a közigazgatási szervvel egymás közti, a más jogi személyekkel való kapcsolatainak, jogviszonyainak értelmezéséhez. A tantárgyon belül feldolgozásra kerül a helyi önkormányzatok szerepének alkotmányjogi meghatározása, helye a közigazgatás rendszerében, a helyi önkormányzatok feladatai és azok változása a helyi önkormányzatok szervezete és azok feladatai és a működési rendjükre vonatkozó szabályok. Önálló tárgyak keretén belül foglalkozunk például az önkormányzatok törvényességi felügyeletével, a jegyzők hatósági és önkormányzati tevékenységével, önkormányzati modellekkel, önkormányzati rendeletalkotással.

Intézetté alakulásunk szükségessé teszi és teret ad arra, hogy a szakpolitikák szerinti szakigazgatási területek oktatásának profiltisztításával és fejlesztésével lehetővé tegyük az államtudományi osztatlan képzésben való tartalmas részvételt, valamint az önálló és mélyebb kutatást. A három tantárgycsoport mellé így további csoportok létrehozásán dolgozunk pl.: Agrárigazgatás / Agrárpolitika, Természetvédelmi igazgatás / Környezetpolitika, Honvédelmi igazgatás, Sportigazgatás, Építésügyi igazgatás, Vízügyi igazgatás stb. Ugyancsak fejleszteni kívánjuk szakigazgatás-módszertani tantárgyainkat is. Munkánkat doktoranduszok is segítik.

Valamennyi témakörünk kapcsolódik más félévben feldolgozásra került tantárgyakhoz, többek között a közgazdaságtanhoz, a közigazgatási eljárásjoghoz, a polgári joghoz, a közigazgatás szervezetéről és működéséről szóló tanulmányokhoz.

Intézetünk népszerű a szakdolgozók körében, gyakorlatorientált témakínálatunkat igen sok hallgató érzi közelinek. TDK aktivitásunk is – ennek köszönhetően – magas.