Egyed István Posztdoktori Program

Felhívás Egyed István Posztdoktori Programban való részvételre

------

2016/58/NKE-ÁKK - Az oktatási, szociális és kulturális szakpolitikák és szakigazgatás kölcsönhatásainak, hatékonyabb együttműködésének új útjai a társadalmi kohézió erősítésében

2016/118/NKE-ÁKK - Az állam rendvédelmi feladatainak társadalmi hatása a kommunikáció tükrében (1988-2018)

2016/140/NKE-ÁKK - Demokrácia, állam, politika: az athéni közvetlen demokrácia gyakorlatának és néhány kulcsfogalmának értelmezése a kortárs demokráciák válságának tükrében

2017/84/NKE-ÁKK - A női szempontok érvényesítése a döntéshozatal során - a női jogegyenlőség újabb szabályozási lehetőségei a társadalmi igazságosság és a közérdek tükrében - Incorporating the Women's Issues into Decision-making: Regulatory Options of Gender Equality in the mirror of Public Interest and Social Justice

2017/212/NKE-ÁKK - Politikai közösség és pluralizmus politikai filozófiai és eszmetörténeti megközelítésben

------

Azonosító 2016/58/NKE-ÁKK
Pályázat címe Az oktatási, szociális és kulturális szakpolitikák és szakigazgatás kölcsönhatásainak, hatékonyabb együttműködésének új útjai a társadalmi kohézió erősítésében
Benyújtó neve Dr. Bauer Lilla
Kar Nemzeti Közszolgálati Egyetem ÁKK Szakigazgatási és Szakpolitikai Intézet
Tudományos fokozat (benyújtáskor) PhD / CSc
Futamidő 2017.02 - 2018.07
Összefoglaló Doktori disszertációmban egy ex-post típusú, evalváció jellegű elemzését végeztem el a gyakorlatban működő magyar közoktatási szakigazgatásnak, szakpolitikának.Posztdoktori kutatásomat kiterjesztem egyfelől a magyar oktatási rendszer teljes input-output folyamatára, valamint a társ-ágazatokkal - szociális és kulturális igazgatás és szakpolitikák - közötti kölcsönhatásokra.

Feltételezem, hogy az oktatás stratégiai és preventív ágazat, amelynek hatásossága (efficacy) és eredményessége (effectiveness), hatékonysága (efficiency, economy) képes javítani a foglalkoztatottságon, és lefaragni a szociális és egészségügyi kiadásokat. Kutatásomat nemzetközi szintre is kiterjesztem, mert feltételezem, hogy globális világunkban a kulturális mintázatok és attitűdök, valamint a modernitás kihívásai együttesen késztetik a kormányzatokat humán erőforrásra vonatkozó szakpolitikáik és szakigazgatásuk megújítására, a társadalmi kohézió fenntartására illetve erősítésére.
Jelentőség A nemzetközi oktatási rendszerek és a magyar oktatási rendszer igazgatási kihívásainak és az azokra adott válaszoknak összehasonlító elemzése során feltártak alapján ajánlások megfogalmazása a kormányzatok számára az oktatási rendszerek minőségének javítására.

Az oktatási, a szociális és a kulturális szakigazgatásra, szakpolitikákra nehezedő kihívások és az azokra adott nemzetközi és magyar válaszok összehasonlító elemzése során elért eredmények alapján ajánlások a társadalmi kohézió erősítésére,  a stratégiai szolgáltató ágazatok igazgatási hatékonyságára, a társ ágazatok irányításának hatékonyabbá tételére és együttműködésére  vonatkozóan.

Posztdoktori kutatásom során az evalvációs szemléletet fenntartva, ex-post elemzést és ex-ante módszert egyaránt alkalmaznék.  Exploratív kutatásomban a mélyebbre hatolni képes megértő szociológia, a diskurzus-elméletek és a hermeneutikai megközelítés módszereit egyaránt használni szeretném, frissítve ezzel a pozitív tudományok eszköztárát.
Pályázat kapcsolódása az Intézményfejlesztési Tervhez és a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégiához (IFT) XI Társadalomszervezés, szociológia kutatás;(IFT) XX. Nemzetközi és európai tanulmányok;(KFIS) A kormányzás és a közigazgatás hatékonyságának szabályozási kérdései;(KFIS) A szakpolitika, a jogpolitika-alkotás és jogi szabályozás komplex folyamatának elemzése, a kodifikáció elveinek, normarendszerének és technikáinak kutatása;(KFIS) Tudományos ismeretek és módszertan gazdagítása;
Kulcsszavak eredményes szakpolitikák;hatékony szakigazgatás;társadalmi kohézió
--- ---
Azonosító 2016/118/NKE-ÁKK
Pályázat címe Az állam rendvédelmi feladatainak társadalmi hatása a kommunikáció tükrében (1988-2018)
Benyújtó neve Kriskó Edina
Kar Nemzeti Közszolgálati Egyetem ÁKK Emberi Erőforrás Intézet
Tudományos fokozat (benyújtáskor) PhD / CSc
Futamidő 2017.03 - 2018.08
Összefoglaló A kutatás fókuszában a rendőrségek külső kommunikációjának átalakulása áll. A 30 éves időtáv, melyet a kutatás átfog, a technológia oldalán olyan mérföldköveket jár végig, mint az internet megjelenése és széleskörű elterjedése a mindennapokban, a betárcsázós internetről az ADSL és VDSL kapcsolatra való áttérés, a közösségi média hype, a virtuális valóságok (másod)virágzása és az augmentáció mind jelentősebb térhódítása az okos és mobil eszközökön. A dolgozat központi kérdése, hogy milyen változásokat és milyen időbeli késéssel hoz el a rendészet társadalmi kapcsolatai számára a kommunikáció digitális színterek felé történő elmozdulása. Hol tart a magyar rendőrség kommunikációs gyakorlata a tapintható és alakváltó felhasználói interfészek korában? Mit hoz(hat) a jövő? Az alkalmazott kutatási módszer főként dokumentum- és diskurzuselemzés, médiafigyelés és -elemzés, illetőleg interjútechnikák.
Jelentőség A kutatás hozzájárul egy a rendészeti kommunikáció eddig csak részben feltárt, és szisztematikus elemzésnek eddig alá nem vetett területének feltérképezéséhez. Mind rendészettudományi, mind kommunikáció- és médiatudományi hasznokkal jár, s az elkészülő publikációk tananyagként, kötelező és/vagy ajánlott irodalomként szolgálhatnak a rendészeti alapképzésben, a rendészeti szakújságíró, illetve a rendvédelmi szóvivő szakirányú továbbképzésben, valamint a média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szakon. Haszonnal forgatható ismereteket remél a kutatás feltárni a médiatudományi tanulmányokat folytatók számára, ezzel erősítve az NKE presztízsét a multidiszciplináris kutatási területeken. Ugyanakkor a rendészeti professziót hivatásszerűen művelők széles köre számára jelenthetnek a feltárt ismeretek ismeretterjesztő, a szakmai naprakészséget biztosító olvasmányokat.
Pályázat kapcsolódása az Intézményfejlesztési Tervhez és a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégiához (IFT) XVIII. Rendészettudomány;(KFIS) A rendészeti igazgatás személyzete;(KFIS) A rendészeti igazgatás szervezeteinek vizsgálata;(KFIS) A rendészeti szervek működésének feltárása;(KFIS) Társadalmi nyilvánosság
Kulcsszavak digitalizáció;kommunikáció;média;rendészet;új média
--- ---
Azonosító 2016/140/NKE-ÁKK
Pályázat címe Demokrácia, állam, politika: az athéni közvetlen demokrácia gyakorlatának és néhány kulcsfogalmának értelmezése a kortárs demokráciák válságának tükrében
Benyújtó neve Dr. Horváth Szilvia
Kar Nemzeti Közszolgálati Egyetem ÁKK Molnár Tamás Kutató Központ
Tudományos fokozat (benyújtáskor) PhD / CSc
Futamidő 2017.01 - 2018.06
Összefoglaló A kutatás politikaelméleti és -filozófiai alapkutatás. Fókuszában két olyan probléma áll, mely releváns a kortárs politika és modern demokratikus állam értelmezése során is. Az első: a klasszikus politika(i tér) konstituálódásának kérdése a nyilvánosságon keresztül, különös tekintettel a politika közösségi természetére. Ehhez kötődően nemcsak a politika, hanem kifejezetten a demokrácia szempontjából alapvető jelentőségű korabeli, a közvetlen demokráciát megalapozó fogalmaknak és intézményes gyakorlatoknak az elemzésére kerül sor. A második: a demokrácia fennmaradásának intézményi és alkotmányos kérdései, melynek során egyfajta „politikai alkotmányvédelemről” beszélhetünk. A kérdés itt az: milyen az a politikai rend, amely demokratikus alapon működik, és el akarja kerülni annak relatív volatilitását, s ehhez tekintetbe veszi a demokrácia politikai jellegét. A kérdésfeltevés kortárs kontextusát a populizmus, a konfliktusok, és a részvétel vs. képviselet dilemmái alkotják.
Jelentőség Hozzájárulás a magyar politika- és államelmélethez. Közhelynek számít, hogy a kortárs demokráciák válságban vannak. Az erre adható elméleti válaszok számára az egyik legfontosabb inspirációs forrás napjainkban is a klasszikus közvetlen athéni demokrácia. A kutatás célja, hogy a kortárs demokráciák problémái szemszögéből áttekintse a klasszikus demokrácia intézményi és eszmei jellemzőit, az állam működését és annak elveit.

Felsőoktatási segédanyag. Az elkészülő munka hozzásegítheti az egyetemi hallgatókat ahhoz, hogy a demokratikus gyakorlatokat reflektáltan ismerhessék meg.

Nemzetközi integrálódás előkészítése. E problémákat (klasszikus-modern politika), vagy azok részterületeit több helyen, jellemzően interdiszciplinárisan kutatják, politika- és államelméleti, politika- és jogfilozófia illetve mindezek történeti verzióiban. Például: Harvard (alkotmány- és államtan), Stanford (J. Ober, politikaelmélet és ókortörténet), Columbia (N. Urbinati, politika- és demokráciaelmélet).
Pályázat kapcsolódása az Intézményfejlesztési Tervhez és a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégiához (IFT) XI Társadalomszervezés, szociológia kutatás;(KFIS) Alkotmányelmélet, Államtan
Kulcsszavak állam;demokrácia;konfliktus;politika;rend
--- ---
Azonosító 2017/84/NKE-ÁKK
Pályázat címe A női szempontok érvényesítése a döntéshozatal során - a női jogegyenlőség újabb szabályozási lehetőségei a társadalmi igazságosság és a közérdek tükrében - Incorporating the Women's Issues into Decision-making: Regulatory Options of Gender Equality in the mirror of Public Interest and Social Justice
Benyújtó neve Dr. Borbás Beatrix
Kar Nemzeti Közszolgálati Egyetem ÁKK Civilisztikai Intézet
Tudományos fokozat (benyújtáskor) PhD / CSc
Futamidő 2017.08 - 2018.10
Összefoglaló Az előterjesztett kutatási terv a női egyenjogúság interdiszciplináris kérdését a jog eszközeivel veszi górcső alá – a jogegyenlőségi tétel érvényesülése mellett a vizsgálat tárgyát képezik a nemi alapú diszkrimináció, a nők jogi és szociális státuszának vizsgálata, a női részvétel a politikai, gazdasági és egyéb szakmai döntéshozatali mechanizmusokban és a női szempont érvényesülése a döntéshozatali mechanizmusokban. A vizsgálat a rendelkezésre álló joganyag hatásmechanizmusainak fényénél azonosítani kívánja az elméleti és gyakorlati akadályokat, számba veszi a létező jogintézményeket, jogi eljárásokat, jó gyakorlatokat, továbbá mindezek tükrében szabályozási koncepció felállítását tűzi ki célul maga elé.
Jelentőség A női jogegyenlőség és az arra vonatkozó jogi szabályozás gyakorlati érvényesülése, mint esélyegyenlőség jelentőségét mutatja, hogy számos társadalomtudomány teszi vizsgálata tárgyává a nemi szempontot. A női jog- és esélyegyenlőség vonatkozásai szerteágazók - szinte az összes társadalomtudományi ágat érintik; a téma alapvetően antropológiai, történelmi, majd később szociológiai gyökerezettségű, de közpolitikai kérdésként politológiai, politikatudományi aspektusban is vizsgálható. A jogtudomány kereteiben a feminista jogelmélet mellett a női egyenjogúság kodifikációja is megjelenik, amely ambíciózus nemzetközi témaként alapvető szerepet játszik az USA politikai és társadalmi kultúrájában, illetve az EU és Magyarország is zászlajára tűzte a női esélyegyenlőséget, mint közpolitikai célkitűzést. A jogegyenlőség mára jogi tény, az mégsem társadalmi valóság, ezértis jelentős az alkotmányos alapokon nyugvó komoly kormányzati célkitűzések mentén létező jogi alap szabályozás érvényesülése.
Pályázat kapcsolódása az Intézményfejlesztési Tervhez és a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégiához (IFT) X. Közjogi szabályozás-kodifikáció;(KFIS) A jog értékrendszere a kurrens értékfilozófiai viták mentén ;(KFIS) A szakpolitika, a jogpolitika-alkotás és jogi szabályozás komplex folyamatának elemzése, a kodifikáció elveinek, normarendszerének és technikáinak kutatása;(KFIS) Hazai kodifikációs folyamatok (alkotmányozásból következő  alapjogi kérdéseket, közjogi és egyéb jogági reformokat, azok szabályozását előkészítő, modellező vagy elemzéső kutatás);(KFIS) Jogelmélet (jog  funkciója,  értékrendszere  és  társadalmi  kontextusa,  érvényessége, jogrendszer  és  jogalkotás,  a  jogdogmatika  elmélete  és  módszertana,  elmélet  és  gyakorlat viszonya);
Kulcsszavak Női esélyegyenlőség;Női jogegyenlőség;Női jogok;Női részvétel a döntéshozó testületekben;Női szempontok érvényesítése a döntéshozatal során
--- ---
Azonosító 2017/212/NKE-ÁKK
Pályázat címe Politikai közösség és pluralizmus politikai filozófiai és eszmetörténeti megközelítésben
Benyújtó neve dr. Kevevári István
Kar Nemzeti Közszolgálati Egyetem ÁKK Európai Állam- és Jogtörténeti Intézet
Tudományos fokozat (benyújtáskor) PhD / CSc
Futamidő 2017.09 - 2018.09
Összefoglaló A kutatás célja, hogy a XXI. században oly sokszor megidézett tolerancia és sokszínűség értékeinek jobb megértése érdekében a pluralizmus különböző jelentésváltozatait és problémáit eszmetörténeti szempontból feldolgozza. A kutatásom során a politikai pluralizmus XIX. századi liberális gondolkodói körében megjelenő tolerancia és lelkiismeret- és vallásszabadságából kinövő értékpluralizmus mibenlétét kutatnám, másfelől pedig a XIX-XX. század fordulójának elméleti vitáival foglalkoznék. Azonban a történeti vizsgálódáson túl egy másik kérdéssel is szeretnék foglalkozni: a politikai közösség egysége, és a jogalkalmazás (így az állami működés) egysége miatt a jogértelmezés kérdése nagyon kényes helyzetbe kerül napjainkban, mivel az uralkodó ideológiai irányzatok alapján napjaink posztmodern, plurális és sokszínű társadalmaiban nehéz az államnak és képviselőinek egységes jelentésekre lelnie, ám ezen „közösen osztott” értékek és jelentések nélkül a politikai közösség egysége értelmezhetetlen.
Jelentőség A XXI. századra az uralkodó politikai, jogi és társadalomelméleti gondolkodás mindinkább a pluralitás és a multikulturalizmus elveinek elfogadásához jutott el. Kutatásom során azt szeretném megvizsgálni, hogy korunk mobilizált és közösségi hálózatok uralta világában, a mégis milyen lehetőségei vannak a kormányzatnak, mi lehet a jó kormányzás etikai mércéje napjaink értékrelativista közegében. Mik a lehetőségei a közjóra irányuló politikai cselekvésnek, ha tagadjuk azt, hogy lehetséges „egyetlen központból” definiálni a politikai közösséget. Bár csábító a multikulturalizmus eszményét egyből elvetni, de bármely eszmével szembeni alternatíva megfogalmazásához elengedhetetlenül szükséges annak eszmetörténeti gyökereit feltárni. Abban bízom, hogy a kérdés feldolgozása és az általam választott központi probléma (jogértelmezés és értékválasztások), hozzájárulhat egy olyan elmélethez, amely képessé tehet minket a közjó megragadására napjaink pluralista társadalmaiban.
Pályázat kapcsolódása az Intézményfejlesztési Tervhez és a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégiához (IFT) I. Kormányzati hatékonyságot mérő- és értékelőrendszer;(IFT) IV. Állami kormányzástan;(KFIS) A jog értékrendszere a kurrens értékfilozófiai viták mentén ;(KFIS) Jogelmélet (jog  funkciója,  értékrendszere  és  társadalmi  kontextusa,  érvényessége, jogrendszer  és  jogalkotás,  a  jogdogmatika  elmélete  és  módszertana,  elmélet  és  gyakorlat viszonya);(KFIS) XX. és XXI. század társadalmi érték- és paradigma-kérdései;
Kulcsszavak alkotmányjog;államtan;jogelmélet;politikai filozófia