„A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” kutatási projekt

A helyi önkormányzati közszolgálati stratégiai-fejlesztési képességek erősítése - 6. alprojekt

I. Nemzetközi alprogram - Témavezető: Balázs István

A nemzetközi alprogram keretében a legfontosabb nemzetközi szervezetek releváns, önkormányzati anyagait kívánjuk összegyűjteni és publikálni magyar nyelven, annak érdekében, hogy mind maguk a helyi önkormányzatok, mind a kormányzat számára tájékoztatást tudjunk biztosítani a legfőbb nemzetközi fejlődési irányokról, ajánlásokról, elvárásokról. A helyi önkormányzatokat érintő kérdésekkel foglalkozó nemzetközi szervezetek (Európa Tanács, Európai Unió, OECD, V4) és más szervezetek, egyes államok szakanyagainak, javaslatainak összegyűjtése, magyar nyelvű feldolgozása és publikálása az alprogram célja.

II. Modernizációs alprogram - Témavezető: Pálné Kovács Ilona

Az alprogram célja, hogy általános értékelést adjon a magyar önkormányzati rendszer térbeli szerkezetéről, az egyes szintek sajátosságairól, feladatairól, szervezeti kapacitásairól, kapcsolatrendszeréről, az önkormányzatok térbeli együttműködési rendszeréről, az egyes önkormányzati típusok, méretek feladatkör és működési jellegű sajátosságairól. A program arra vállalkozik, hogy a korábbi kutatások és a hazai szakirodalom bázisán összefoglaló tanulmányokat készítsen, illetve reagáljon (részben empirikus kutatások segítségével) a legutóbbi reformok nyomán bekövetkezett változások első tapasztalataira.  A program célja továbbá, hogy a hazai és nemzetközi tapasztalatok birtokában átfogó javaslatokat fogalmazzon meg a térbeli optimalizálás méretek és szintek szerinti alternatíváira, illetve az önkormányzati és állami feladatrendszer jövőbeni formálására.

III. Szabályozási alprogram - Témavezető: Fábián Adrián

Az önkormányzati rendeletek a jogrendszer lényeges tartozékai, amelyek a helyi közügyeket szabályozzák. A helyi jogalkotás és a jogalkotási eljárás fejlesztése kihat az önkormányzatok belső folyamataira és ügyfélkapcsolati rendszerére is. Az elméleti megközelítésén kívül a kutatás a gyakorlati aspektusokra helyezi a hangsúlyt, annak érdekében, hogy a jogtechnikai megközelítések kiegészüljenek a társadalompolitikai célok megvalósulását is szem előtt tartó önkormányzati megközelítésekkel. Része a kutatásnak a központi joganyag és jogalkotás önkormányzati szempontú vizsgálata is. Ennek egyik eleme az integritás helyi-települési szintű megvalósítása az önkormányzati rendeleti kereteinek feltárása. A kutatás kitér az önkormányzati jogalkotás valamennyi releváns területének és kapcsolódási pontjainak vizsgálatára: bírósági gyakorlat, központi joganyag szerepe helyi jogalkotásban, dereguláció, a helyi szabályozás tartalmi és formai hibáinak összegyűjtése, az önkormányzatok SZMSZ-einek vizsgálata, a jogalkotási eljárás, a hatósági jogkörök telepítése és a helyi ügyfélkapcsolati módszerek szabályozása, a helyi közösség részvétele az önkormányzati jogalkotásban, az integritás helyi szabályozása. A kutatás kitér a helyi választási és népszavazás rendszer, illetve a nemzetiségi önkormányzatok működésének és szabályozásának vizsgálatára is.

IV. Szervezet-és működéshatékonyság alprogram - Témavezető: Tózsa István 

Az alprogram célja az önkormányzati hatékonyság tényezőinek vizsgálata az önkormányzati intézményi stratégia, a zárt ciklusú önkormányzati menedzsment, a településmarketing és az önkormányzati online kommunikáció segítségével. A kutatás kitér az önkormányzat belső szervezeti rendszerének elemzésére (képviselőtestület, bizottságok, polgármester, jegyző és az önkormányzati hivatal), valamint a szervezetfejlesztési, menedzsment lehetőségek és tevékenységek új formáinak bemutatására is. Az alprojket hozzájárul a helyi tájékoztató tevékenység fejlesztéséhez, az intézményi, és a településmarketing, valamint az önkormányzati kommunikációs stratégia kialakításának megalapozásához, az önkormányzati szakmai imázs kialakításához és márkaformázáshoz, valamint annak kommunikációjához a helyi portálon. Cél a tőkevonzás helyi aktorainak azonosítása, szerepkörük definiálása, az önkormányzati szervezetben történő elhelyezkedésük, a szervezetfejlesztés új irányainak bemutatása (hatáskör, faladat, munkakör, munkafolyamat tekintetében), s hogy mindezek hogyan befolyásolják az önkormányzat hatékony működését.                         

V. Feladatrendszerek és közszolgáltatások alprogram - Témavezető: Budai Balázs

Az alprogram több témakörre fókuszál, a technológiai fejlődéssel párhuzamosan kiemelt témává alakítják az okos városok (smart cities) kutatását. Az okos városok tartalmának és elvárás-halmazának kutatása nem újkeletű, azonban a városvezetés szervezetrendszerének „smart”-osítása hazánkban még kiaknázatlan kutatási terület. A kutatás fontos elemei közé tartozik a tudás alapú szervezeti működés, big data rendszerek alkalmazásának vizsgálata; az értékteremtő folyamatokra fókuszáló BPR, folyamatmenedzsment szoftverek használata (BPMN), mellyel hatékonyabbá tehető a hivatali működés, valamint ezek szabványosítása. Az alprogram kutatásába a Lechner Tudásközpontot, illetve olyan nemzetközi partnerek is bevonunk, ahol az elméletek tesztelése is történik, illetve a jövőben történhet.

Az alprogramon belül az Önkormányzati Kutatóintézet együttműködésben az ELTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszékével önként vállalt, fakultatív önkormányzati feladattípusok kutatására vállalkozott egyetemi hallgatók bevonásával. Az ELTE bevont kutatói a munkát elkezdték (felméréseket végeztek) és a kutatási program elindulásával a munkába az Önkormányzati Kutatóintézet munkatársai is be tudnak kapcsolódni.

Az alprogram az egyes állami feladatok decentralizációjának modelljeit is kutatni kívánja, az önkormányzati feladatok állami feladattá válása következtében a végrehajtás során felmerült problémák kezeléséről, az önkormányzatoknak ezen kérdésekben való szerepvállalásáról, a kiegészítő feladatok tekintetében részletes elemzést kíván készíteni.

VI. Jövőorientált önkormányzat alprogram - Témavezető: Kovács Róbert 

Az alprogram a „A helyi jólét” (helyi társadalom- és gazdaságfejlesztés, fenntarthatóság) elméleti és gyakorlati modelljeinek feltárásával kíván foglalkozni  magyar és nemzetközi szakirodalom alapján, önkormányzati jó gyakorlatok feldolgozásával, hazai, országos adatbázisok, elemzések, és fókuszált empirikus vizsgálat segítségével arra keresi a választ, hogy milyen eszközökkel képes az önkormányzat a rendelkezésére álló társadalmi tőkét a helyi jólét fejlesztésére fordítani.

Milyen feltételek szükségesek a sikerhez, és hogyan lehet a szükséges feltételeket az önkormányzatok vonatkozásában megteremteni? 

VII. Erőforrás-gazdálkodás alprogram - Témavezető: Szakács Gábor

A VII. alprogram az önkormányzatok humán és pénzügyi erőforrásaira koncentrál.

Az alprogram egyik kutatási témaköre a helyi önkormányzati dolgozók helyzetének elemzése a közszolgálati személyzetpolitikában.Az önkormányzatok humán erőforrásának, személyi állományának időtávlatában és mélységében is a korábbi hasonló vizsgálatokat meghaladó, de azok tapasztalatait hasznosító kutatás valósít meg az alprogram.

Az alprogram része az önkormányzati költségvetési gazdálkodás egyes kérdéseinek vizsgálata, az önkormányzatok költségvetésében, a feladatfinanszírozásban bevételeinek és kiadásainak változó rendszere,  valamint a vagyongazdálkodásban felmerülő kérdések tárgyában is tudományos vizsgálatot, kutatást végez. E tematika részeként az ELTE ÁJK Pénzügyi Jogi Tanszékével való együttműködésben önálló kutatási témaként összegező tanulmányt készítünk az önkormányzatok helyi adó bevételeiről.

A helyi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzésével kapcsolatosan az Állami Számvevőszék folyamatosan tesz közzé jelentéseket, tart előadásokat, beszámolókat, így a kutatási programba is szeretnénk bevonni az ÁSZ szakembereit.

VIII. Történeti visszatekintő alprogram - Témavezető: Verebélyi Imre

A Belügyminisztériummal, illetve a BM Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvánnyal kialakított együttműködésben az Önkormányzati Kutatóintézet ezen alprogram keretében a magyar önkormányzatiság kialakulásáról és 25 éves fejlődéséről szóló „Mérföldkövek és fordulópontok a belügyi igazgatás történetében 1990 után” című kiadvány megjelentetését tervezi, melynek tartalmát hiteles dokumentumokra, illetve az akkori résztvevők visszaemlékezéseire kívánja alapozni.