Közigazgatási vizsgák

Tisztelt Vizsgázó!

 

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának Vezető- és Továbbképzési Központja (a továbbiakban: NKE ÁKK VTKK) megkezdte a közigazgatási vizsgák tananyagainak, oktatási segédleteinek, valamint a követelményrendszeren alapuló írásbeli vizsgakérdések és megoldásaik felülvizsgálatát.

 

A felülvizsgálati kötelezettséget a közigazgatási szakvizsga esetében a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése, a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsga esetében pedig a közigazgatási és ügykezelői alapvizsgáról szóló  174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdés a) pontja határozza meg.

 

A felülvizsgálat keretében a közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseire figyelemmel az alábbi tananyagrészek kerülnek újraírásra:

Ennek alapján a közigazgatási vizsgák közigazgatási eljárással érintett fejezetei újraírásra kerülnek az alábbiak szerint:

·       Közigazgatási szakvizsga II. modul 5. fejezete

·       Közigazgatási alapvizsga 2.4. almodulja

·       Ügykezelői alapvizsga III. fejezete

 

Az újraírt fejezeteken felül az egyes tananyagrészek hatályosítása is megtörténik, ezeket a módosításokat Tájékoztató füzetek formájában publikáljuk.

 

A hatályosítást tartalmazó Tájékoztató füzetek 2017. július 15-ig, míg a hatályosított tananyagok 2017. augusztus 15-ig kerülnek közzétételre az NKE ÁKK VTKK honlapján:

http://vtki.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak

 

A 2017. szeptember 1-jétől a vizsgákon történő számonkérés (ismétlő- és halasztott vizsgák esetében is) már a hatályosított tananyag alapján történik.

 

Kérdések, észrevételek esetében forduljanak bizalommal a Vezető- és Továbbképzési Központ Ügyfélszolgálati Osztályához az alábbi elérhetőségeken

 

e-mail: tovabbkepzes_vtki@vtki.uni-nke.hu

telefon: 06-1-432-9000/20 373, 20 363, 20 358 mellék.

 

Eredményes felkészülést kívánunk,

 

NKE ÁKK VTKK munkatársai

Közigazgatási Vizsgák

A közigazgatásban foglalkoztatott köz- illetve kormánytisztviselők a közszolgálati életpályájuk során a jogszabályban meghatározott módon jogosultak előmenetelre. A jogszabályban meghatározott besorolási fokozatba lépéshez szükséges azonban, hogy a tisztviselő a számára előírt vizsgákat teljesítse.

közigazgatási alapvizsgát a köztisztviselői, kormánytisztviselői jogviszony létesítését követően a fogalmazó besoroláshoz egy éven belül, előadó besoroláshoz két éven belül kell teljesíteni, ellenkező esetben a tisztviselő jogviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik. A közigazgatási alapvizsgára való felkészülés során az eltérő iskolai végzettséggel rendelkező tisztviselők megszerzik a munkájuk mindennapi ellátásához szükséges általános közigazgatási alapismereteket.

közigazgatási szakvizsga a tanácsosi besorolási fokozatba lépés feltétele, e vizsga nélkül nem sorolható magasabb besorolási fokozatba a tisztviselő. A vizsga nem teljesítése nem eredményezi a jogviszony megszűnését (ez alól kivételt képeznek a vezetői beosztásban foglalkoztatottak, ugyanis esetükben a közigazgatási szakvizsga-kötelezettség elmulasztása a kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnését vonja maga után). A közigazgatási szakvizsga célja, hogy tisztviselők olyan általános közigazgatási ismeretekre tegyenek szert, amelyek birtokában alkalmassá válnak a közhatalmi típusú döntések törvényes előkészítésére, illetve meghozatalára.

Ügykezelői alapvizsgát az ügykezelői jogviszonyban foglalkoztatottaknak kell teljesíteniük a közszolgálati jogviszony keletkezésétől számított hat hónapon belül. A vizsga elmulasztása a közszolgálati jogviszonyának megszűnését eredményezi.

A titkos ügykezelő foglalkoztatásának egyik feltétele a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet ismeretéből, gyakorlati alkalmazásából tett sikeres titkos ügykezelői vizsga.

A bal oldali menüpontok közül választva bővebb információkat találnak az egyes vizsgákról, a vizsgákra felkészítő tanfolyamokról, valamint letölthetők a vizsgázóknak, oktatóknak és vizsgáztatóknak szóló általános tájékoztató anyagok, tananyagok, valamint a jelentkezéshez szükséges dokumentumok.

Amennyiben a közigazgatási vizsgákkal kapcsolatosan további információkra van szüksége munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.